Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Historia podkarpackich lasów na zdjęciach lotniczych z 1944 roku

Zobacz na interaktywnej mapie, jak wyglądały podkarpackie lasy w czasie II wojny światowej i jak zmieniły się przez 80 lat.

Przejdź do mapy

Zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej

Pragniemy zaprezentować fascynującą historię lasów w województwie podkarpackim. Zobacz, jak wyglądały lasy w czasie II wojny światowej i jak zmieniały się przez lata. Dzięki narzędziu do porównywania map, w wygodny sposób sprawdzisz, jak zmieniło się zagospodarowanie lasu od czasów II wojny światowej do dziś.

Poniżej przedstawiamy charakterystyczny wybrany fragment mapy z okolic Arłamowa na którym możesz porównać historyczne zdjęcia ze stanem obecnym:

Przejdź na mapę geoportalu, gdzie przedstawiamy w formie interaktywnych map zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej pozyskane z amerykańskiego archiwum National Archives USA. Na zdjęciach tych utrwalono obraz miejscowości, miast, dróg lasów jaki istniał w 1944 roku. Sprawdź, jakie zmiany zaszły porównując ze stanem obecnym na przestrzeni 80 lat.

Publikacja ortofotomapy z okresu II wojny światowej

Prezentowane w geoportalu na mapie zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej zostały pozyskane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Zdjęcia zostały wykonane przez Luftwaffe, siły powietrzne III Rzeszy w 1944 roku. Obejmują one południową część województwa podkarpackiego. Pozyskane zdjęcia lotnicze zostały przetworzone do postaci ortofotomapy i opublikowane w formie interaktywnej mapy w geoportalu.

Dzięki prezentowanej publikacji historycznych zdjęć lotniczych, sprawdzisz na własne oczy, jak zmieniło się zagospodarowanie terenu na przestrzeni 79 lat.

Przyjrzyj się szczegółowo wybranym obszarom na mapie i odkryj ich tajemnice!

Działalność i historia polskich lasów

Przedstawiona publikacja historycznej ortofotomapy w znakomity sposób obrazuje, jak zmienił się stan zagospodarowania polskich lasów. Polskie lasy mają bogatą historię. Opublikowana ortofotomapa pokazuje, jak wyglądały polskie lasy 80 lat temu. Od tamtej pory wiele się zmieniło - nasze lasy uległy znacznym zmianom, a przede wszystkim zwiększyły swój zasięg.

Współcześnie polskie lasy zajmują około 30% powierzchni kraju. Polskie lasy cechują się bardzo dobrą kondycją, dzięki poprawiającej się infrastrukturze turystycznej są dostępne dla każdego. W dalszej perspektywie na geoportalu zainstalowane zostanie narzędzie pozwalające na dokonywanie pomiarów różnych parametrów. W wyniku wektoryzacji obliczona zostanie również powierzchnia lasów w roku 1944.

Mnóstwo terenów zagospodarowanych wcześniej rolniczo obecnie zajmuje las, który powstał poprzez różne metody jego wprowadzania. Na obszarze Bieszczadów i Pogórza po II wojnie światowej oraz w czasie akcji “Wisła”, wiele wsi zostało wysiedlonych, a te tereny zostały zalesione. Na zdjęciach z 1944 roku są widoczne miejscowości których w dzisiejszych czasach już nie ma. Taką miejscowością jest np. Łokieć.

Na zdjęciach historycznych widać różnice w dawnym zagospodarowaniu lasu. Lasy jodłowe położone głównie w potoczyskach wykorzystywane były jako rezerwa budulca do budowy domów, kościołów oraz innych budynków. W tamtych czasach budowano głównie z drewna. Do pozyskania w tych lasach podchodzono z rozwagą chcąc zapewnić sobie stały zasób drewna przeznaczonego na taki cel. Lasy bukowe to „magazyn” opału i materiału do wyrobu narzędzi czy tez mebli giętych. Wycinane były praktycznie w pień, a pozostawiane nasienniki zapewniały obsiew młodego pokolenia. W pobliżu połonin, gdzie wypasano tysiące sztuk bydła lasy bukowe zapewniały im schronienie oraz dodatkowy pokarm w postaci nasion buka. Drzewa były nawet celowo kaleczone, aby wzbudzić urodzaj nasion. W odniesieniu do tych lasów właściwym określeniem może być „lasy pastwiskowe”.

W ostatnich latach Polska przeznaczyła ogromne środki na ochronę swoich lasów. W rezultacie działalności Lasów Państwowych zwiększyła się lesistość kraju, a nasze lasy stały się bardziej zrównoważone i bardziej odporne niekorzystne czynniki zewnętrzne. Lasy Państwowe pokonały wiele trudności m.in. kwaśnie deszcze z lat 80-tych ubiegłego wieku. Zmieniły się również zasady gospodarowania uwzględniające w większym stopniu aspekty ochrony przyrody. Nie stosuje się zrębów zupełnych w górach i na pogórzu. Sposób takiego zagospodarowania widać na zdjęciach historycznych np. na terenie Nadleśnictwa Bircza. W ostatnich latach zmiany klimatu, a w szczególności okresowe susze prowadzą do zamierania starszych drzewostanów. Zapewnienie trwałości lasów wobec tych problemów to kolejne wyzwanie dla Lasów Państwowych. Jedynym sposobem zapewnienia trwałości lasu jest przebudowa drzewostanów na młode pokolenie, które jest odporne na susze. Lasy Państwowe na skutek doświadczeń praktycznych oraz podstaw naukowych w sposób ciągły modyfikują sposób prowadzenia gospodarki leśnej aby w jak największym stopniu naśladować procesy naturalne zachodzące w drzewostanach.

Poniżej przedstawiamy mapę z okolic wsi Jamna Dolna, z historycznym krajobrazem gęsto zabudowanej wsi oraz intensywnym użytkowaniem rolniczym oraz obecnym krajobrazem leśnym na obszarze nieistniejącej już zabudowy. Widać jak w dniu dzisiejszym została zwiększona powierzchnia leśna w ciągu niespełna 80 lat. Widać również różnice w sposobie zagospodarowania w porównaniu z tym stosowanym w tamtych czasach. Elementy powierzchniowe wykonywanych zabiegów są w dzisiejszych czasach niezauważalne.