Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Wchodzi w życie z dniem 25.01.2023 r.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu geoportal-krajowy.pl

I. DEFINICJE

SERWIS – geoportal-krajowy.pl, zwany “Na Mapie” to serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.geoportal-krajowy.pl, umożliwiający korzystanie z usług dostarczanych przez Serwis, w tym do: generowania raportu archiwalnych zdjęć lotniczych wybranego terenu, przeglądania dostępnych map i danych, korzystania z wyszukiwarek i narzędzi mapowych.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. 

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY – Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną spełniający przesłanki definicji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.94), a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Użytkownik Indywidualny może dokonać zakupu w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail w przypadku skorzystania z opcji zakupu raportu lotniczego. 

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie korzystają z praw konsumenta. 

ODWIEDZAJĄCY – użytkownik, który korzysta z części usług nieodpłatnych dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda mapę i korzysta z narzędzi mapowych.

OPERATOR PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH - podmiot, za pośrednictwem którego dokonane są płatności przez Użytkownika za pomocą środków elektronicznych, nie będący Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Podmiot ten jest odpowiedzialny jedynie za przekazywanie opłat pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Regulamin korzystania z usług operatora płatności elektronicznych dostępny jest na stronie danego operatora. Lista operatorów współpracujących z Serwisem znajduje się w zakładce Regulamin i polityka prywatności - Operatorzy płatności.

USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu, którym jest OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000871798, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.:503 392 404.

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

RAPORT O ARCHIWALNE ZDJĘCIA LOTNICZE – (dalej Raport) usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi informacji w formie raportu elektronicznego powstałego w oparciu o wybrane dane źródłowe (przestrzenne), dostępne dla zadanego przez Użytkownika obszaru. Raport przedstawia wybrany teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat. Dokument może być wykorzystany do dowolnych celów. Źródłem danych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  Usługa jest płatna zgodnie z obowiązującym w tym zakresie cennikiem. Po dokonaniu wyboru obszaru poprzez wskazanie działki ewidencyjnej (lub kilku działek o łącznej powierzchni do 200 ha) lub zaznaczenie odpowiedniego obszaru (do 200 ha), Użytkownik uzyska informacje na temat możliwych do uzyskania zdjęć lotniczych z różnych okresów oraz o wysokości opłaty. W przypadku wskazania obszaru większego niż 200 ha konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta, celem ustalenia indywidualnych warunków realizacji. Po opłaceniu usługi Raport będzie dostępny dla Użytkownika w formie cyfrowej w formacie PDF oraz w formie indywidualnego adresu URL. Raport dostępny w formie indywidualnego adresu URL będzie aktywny przez 3 miesiące od dnia zakupu (po upływie terminu ważności adresu URL raport będzie dostępnym jedynie w formie PDF). Serwis wyraża zgodę na umieszczanie ww. adresu URL w okresie jego aktywności na innych stronach www w celach informacyjnych. Zakazane jest wykorzystywanie w tym publikowanie ww. adresu URL na stronach zawierających treści niezgodne z prawem, naruszających lub mogących naruszyć dobra osobiste innych osób lub podmiotów, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w tym powszechnie obowiązujące zasady i normy, w szczególności mowa jest tu o treściach z podtekstem seksualnym oraz wszelkich treściach noszących znamiona pornograficzne. W sytuacji ujawnienia złamania zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego dezaktywowania adresu URL oraz zgłoszenia naruszeń odpowiednim organom, oraz w zależności od decyzji zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie należy się zwrot opłaty. W szczególnych przypadkach, w uznaniu reklamacji, Usługodawca może wygenerować nowy adres URL zastępujący pierwotny adres URL.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.geoportal-krajowy.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu, zwanym w dalszej części Usługodawcą, jest spółka OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000871798, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@geoportal-krajowy.pl, tel.: 503 392 404.
 3. Regulamin Serwisu może ulec zmianie, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, kiedy nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie. Nie dotyczy to zmian wynikających ze zmian obowiązującego prawa lub koniecznych z uwagi na potrzebę usunięcia z Regulaminu zapisów niezgodnych z prawem. W takim wypadku wypowiedzenie nie przysługuje, a złożone będzie traktowane jako zwykłe wypowiedzenie. W przypadku dokonywania zmian Regulaminu dotyczących określonej grupy Użytkowników, tylko im przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z uwagi na zmiany Regulaminu przewidziane w ustawie.
 5. Usługodawca informuje że usługi są dostępne Użytkownikom bez konieczności złożenia konta - bezpłatnie lub płatnie. Do zamówienia Raportu Archiwalnych Zdjęć Lotniczych Użytkownik musi podać adres mailowy oraz zostanie zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi i realizacji zamówień. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak realizacje zamówienia raportu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Użytkownikowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zgodnie z ww. ustawą termin na złożenie oświadczenia zostaje dochowany z chwilą wysłania oświadczenia.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej w sytuacji zawarcia umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może: wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.
 8. W przypadku wyrażenia zgody przez Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę oraz późniejszego skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zobowiązany będzie on do zapłaty Usługodawcy za usługę kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której odstąpił skutecznie od umowy oraz opłaty manipulacyjnej.
 9. W związku z wykorzystaniem usług Operatora płatności elektronicznych Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż dokument księgowy wystawiony będzie na Usługodawcę, a płatność dokonywana jest na konto Operatora.
 10. Usługodawca może zawrzeć odrębne umowy na piśmie z Użytkownikiem. W przypadku zaistnienia okoliczności ze zdania poprzedniego oraz w sytuacji zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a zapisami umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
 11. Użytkownik celem zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu lub umowy zawieranej bez rejestracji konta z Usługodawcą obowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierać również informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów w trakcie zawierania umowy obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe.
 13. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora danych: kontakt@geoportal-krajowy.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Ponadto, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody wiążę się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Usługodawca może przekazać dane osobowe Użytkownika tylko za wyraźną zgoda Użytkownika jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie może być interpretowane jako nabycie przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów zawartych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (dalej Ustawa). W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest ich kopiowanie w całości lub w części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku, kiedy ilość materiałów pobieranych ze stron Serwisu wskazywać będzie na ich kopiowanie, a nie przeglądanie Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 15. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji, zawierające m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Użytkownika, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.
 16. Usługodawca może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod jednak warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. Umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.
 17. W Serwisie dostępne są funkcjonalności pozwalające na uzyskiwanie informacji o nowościach w Serwisie (powiadomienia):  w przypadku archiwalnych raportów lotniczych - usługa, która informuje o nowych danych, które nie były dostępne na zadanym przez Użytkownika terenie, w chwili zapisu na powiadomienia. Aktywacja powiadomienia dla raportów jest możliwa również w chwili zakupu danego raportu. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (dotyczy wszystkich rodzajów powiadomień) zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego powiadomienia zostaną aktywowane. 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest Użytkownik.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z oferowanej usługi Serwisu Archiwalnych Raportów lotniczych. Celem skorzystania z usługi należy zaznaczyć działkę lub interesujący użytkownika obszar na mapie, przy czym obszar ten nie może być większy niż 200 hektarów. Korzystanie z raportów nie wymaga rejestracji i posiadania konta w Serwisie. Wymagane jest podanie adresu mailowego, na który zostanie przesłany link do pobrania raportu. Raport przedstawia wybrany teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat. Dokument może być wykorzystany do dowolnych celów. Źródłem danych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

IV. REKLAMACJA USŁUG

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Użytkowników w szczególności za ograniczenia w dostępie do Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awarii systemów lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub zwyczajów lub norm ogólnie obowiązujących, Użytkownik niezwłocznie przystąpi do sporu i zobowiązany jest doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę wyrządzoną w związku z wystąpieniem przeciwko Usługodawcy z roszczeniami, w tym zwróci wszelkie poniesione koszty (postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i inne).
 3. Zapis oraz postanowienia ww. pkt. odnoszą się do wszystkich typów postępowań (cywilne, karne, administracyjne), których podstawę stanowią naruszenia Użytkownika.
 4. Wszelkie działania Użytkownika narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy lub nakierowane na wyrządzenie szkody wyżej wymienionym, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu, skutkować będą blokadom czasowym lub stałym adresów email danego Użytkownika, a ponadto podjęciem kroków prawnych przewidzianych w oddzielnych przepisach prawnych.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca będący przedsiębiorcą z siedzibą w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług jest zobowiązany do zamieszczenia linku elektronicznego do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@geoportal-krajowy.pl

VI. Prywatność i ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług Serwisu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
 3. Na żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych danych osobowych, przesłane do Usługodawcy (w tym również w formie elektronicznej na adres e-mail) udostępni on bez zbędnej zwłoki informacje na temat: ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych, przesyłając je na wskazany w żądaniu adres e-mail.
 4. Usługodawca informuje, że wedle jego najlepszej wiedzy korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami szczególnymi.

Polityka prywatności 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.geoportal-krajowy.pl jest firma OnGeo A. Łabaj  Spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, KRS: 0000871798, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, Kapitał Zakładowy: 5 000 złotych, zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowników i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady, jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez stronę internetową www.geoportal-krajowy.pl (dalej Serwis).

DEFINICJE STOSOWANYCH TERMINÓW

 1. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 4. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 5. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Strona trzecia - Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub pozostałe podmioty inne niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe;
 7. Wyrażenie zgody - „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

CEL I ZAKRES POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez kontakt Użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczka),
  3. poprzez zamawianie usługi: Raport Archiwalnych Zdjęć Lotniczych.
 2. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  2. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  3. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niektóre z tych działań ze względu na inne obowiązujące przepisy, m.in.: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód);
  4. sprzedaży towarów i usług prezentowanych w Serwisie.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, którzy świadczą usługi dla OnGeo A. Łabaj sp.k. bądź wchodzą w skład grupy OnGeo i za ich pośrednictwem przeprowadzane są usługi, które stanowią podstawę oferty prezentowanej na stronie www.geoportal-krajowy.pl.
 2. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 3. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

ODWOŁANIE ZGODY

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony bądź do momentu odwołania zgody.
 2. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomości e-mail na adres: kontakt@geoportal-krajowy.pl do Administratora danych podając w treści adres e-mail, którego dotyczy odwołanie zgody.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, posiada w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a więc uzyskania informacji dotyczącej:
  1. celów przetwarzania;
  2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
  3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  4. jeśli to możliwe, planowanego okresu, w jakim przechowywane są dane osobowe, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ponadto, osoba której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną lub kontaktując się pod numerem +48 503 392 404.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz zapisów w niniejszej Polityce prywatności.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

GROMADZONE INFORMACJE

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.
 2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje:
  1. pozyskane podczas korzystania z serwisu przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane jak:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  2. Informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkowników:
   1. Formularz zamówienia raporty - użytkownicy, chcący skorzystać z usługi archiwalnych zdjęć lotniczych, muszą podać w formularzu adres email, na który zostanie wysłany link do wygenerowanego raportu. 
   2. Formularz kontaktowy – serwisu może gromadzić za uprzednią zgodą osoby, dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
   3. Konkursy - okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
   4. Akcje promocyjne - okazjonalnie w Serwisie organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane za ich zgodą.

PLIKI COOKIES

Serwis www.geoportal-krajowy.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są w przypadku: sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam, monitorowania aktywności odwiedzających, liczników i sond.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www oraz historii jego aktywności na stronie. Właściciel serwera, który wysłał cookies, może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP użytkownika, sprawdzić historię stron, które przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem połączonym z internetem.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ustawień personalnych Użytkownika;
 2. zidentyfikowaniu przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu;
 3. rozpoznawania konkretnego użytkownika przez Serwer. Dzięki tej funkcji Serwer może wygenerować przeznaczoną dla niego stronę;
 4. ustawień lokalizacyjnych i językowych Użytkownika;
 5. po zidentyfikowaniu przeglądarki, Serwis ułatwi wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;
 6. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Pomaga nam to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne dane.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES

W celu zablokowania plików cookies Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawień przeglądarek internetowych, które są dostępne w menu (pomoc) przeglądarki lub na stronie jej producenta. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie.

Stosowane przez nas narzędzia

W celu monitorowania informacji o użytkownikach Serwis korzysta z następujących narzędzi:

 • Google
 • Google Analitics
 • Google Tag Manager
 • Google Search Console
 • Google AdWords
 • Google moja Firma
 • Google AdSense
 • Google Optimizer
 • Google Studio danych
 • Youtube
 • Pushify
 • Pixel Facebook'a
 • Twitter
 • Bing

Profilowanie w oparciu o cookies

Obserwując zachowania Użytkownika w sieci, tworzymy profil klienta, dzięki czemu możemy przygotować dla niego ofertę marketingową produktów własnych oraz umożliwić wyświetlanie materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i jej partnerów. Profilowanie nie służy do podejmowania żadnych zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników korzystających z Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do nas za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@geoportal-krajowy.pl.
 • Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.geoportal-krajowy.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Operatorzy płatności

Operatorem płatności elektronicznych w Serwisie OnGeo jest serwis: montonio. Tutaj możesz przeczytać o warunkach świadczenia usług przez operatora: 

https://montonio.com/pl/warunki-swiadczenia-uslug-usluga-inicjowania-platnosci